OGLAS – prodaja grtalice snijega

Mar 15, 2023Obavijesti

O G L A S 
za prodaju Osnovnih sredstava
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu 

I.

Na temelju Odluke o rashodovanju i otpisu dugotrajne nefinancijske imovine, KLASA: 406-08/23-01/28, URBROJ: 251-58-10205-23-20, od 9. ožujka 2023., na prodaju putem oglasa stavljaju se sljedeća Osnovna sredstva:

 

  1. Radni stroj – grtalica (bacač) snijega HUSQVARNA ST230P, inventurni broj: 303000168, proizvedena 2015. godine.

II.

PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI I POČETNA CIJENA osnovnog sredstva iz točke I. ovog Oglasa temelje se na istraživanju tržišta i oglasa za slične/iste strojeve te odličnog (neuporabljenog) stanja stroja te iznosi:

                            1. Radni stroj – grtalica (bacač) snijega HUSQVARNA ST230P: 1.125,00 EUR s uključenim PDV-om.

III. 

Oglas za prodaju Osnovnog sredstva iz članka I. objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Botaničkog vrta PMF-a, PMF-a i na oglasnoj ploči Botaničkog vrta PMF-a, stupa na snagu danom objave, a traje trideset (30) dana od datuma objave.

IV.

Osnovno sredstvo iz članka I. ovog Oglasa može se razlgledati na lokaciji Botaničkog vrta PMF-a, Marulićev trg 9a, 10000 Zagreb, radnim danom od 8.00 do 14.00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu na e-adresu: vanja.stamenkovic@biol.pmf.hr Prilikom razgledavanja i isprobavanja osnovne opreme moguć je uvid u tehničku dokumentaciju osnovnih sredstava.

IV.

Ponude za Osnovna sredstva iz članka I. ovog Oglasa primaju se isključivo u pisanom obliku i zatvorene u omotnici, a dostavljaju poštom ili osobno u zgradu Botaničkog vrta PMF-a u zgradu uprave Botaničkog vrta, adresa: Botanički vrt PMF-a, Marulićev trg 9a, 10000 Zagreb.

V.

Kriterij za odabir ponude je najviša ponuđena cijena. Prodaja osnovnog sredstva provest će se po načelu „viđeno-kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

VI.

Po isteku Oglasa o prodaji Osnovnih sredstava iz članka I. Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje (u sastavu: dr. sc. Vanja Stamenković, voditelj Botaničkog vrta, Ivana Ćosić-Habulin, dipl. ing. agr., nadvrtlarica i Ljerka Šetin, administratorica) zaprima i analizira sve pristigle ponude te vodi zapisnik s prijedlogom o najpovoljnijem ponuditelju/ponuditeljima, koji se dostavlja dekanici Fakulteta.

VII.

S najpovoljnijim ponuditeljem predloženim u zapisniku sklopit će se kupoprodajni ugovor u roku od 8 dana od dana dostave zapisnika dekanici Fakulteta. Najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti kupoprodajnu cijenu Osnovnog sredstva najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka izlaznog računa.

VIII.

Isporuka odnosno primopredaja osnovnih sredstava kupcu izvršit će se u najkraćem mogućem roku (sukladno dogovoru s kupcem), a nakon primitka uplate kupoprodajne cijene.

O izvršenoj isporuci odnosno primopredaji osnovnog sredstva kupcu sastavit će se Zapisnik o primopredaji kojega potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu postupka prodaje i kupac/kupci.

U Zagrebu, 15. ožujka 2023.

Radno vrijeme – Uskrs

Radno vrijeme – Uskrs

USKRS podsjećamo da je Vrt tradicionalno ZATVOREN za javnost na blagdan Uskrsa i Uskršnjeg ponedjeljka. Radno vrijeme u...

read more
Skip to content