O G L A S

za prodaju Osnovnih sredstava
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

 

I.

Na temelju Odluke o rashodovanju i otpisu dugotrajne nefinancijske imovine, KLASA: 406-08/19-01/2, URBROJ: 251-58-10201-19-8, od 26. ožujka 2019., na prodaju putem oglasa stavljaju se sljedeća Osnovna sredstva:

  1. Poljoprivredni radni stroj: Traktor Tomo Vinković T 826 s ugrađenim vilicama, inventurni broj: 303000021, neregistriran, crvene boje, proizveden 1998. godine u Tvornici traktora Bjelovar d.o.o., tvornički broj 3923, iz serije 1; 12 71/2-92;
  2. Priključno vozilo: poljoprivredna traktorska prikolica HTP – 1800, inventurni broj: 303000022, neregistrirana, crvene boje, proizvedena 1998. godine u Strojarstvu Horvat – Čakovec, tvornički broj 023, nosivost 1800 kg, dimenzije d: 3400 mm, v:1159 mm, š: 1500 mm, masa prazne prikolice 417 kg, pneumatici dimenzije 600/16;
  3. Plug jednobrazni Tomo Vinković, inventurni broj: 303000023, proizveden 1998. godine, crvene boje,
  4. Freza Tomo Vinković, inventurni broj: 303000024, proizvedena 1998. godine, crvene boje,
  1. Osobni automobil kombi (M1) FIAT DUCATO 1.9 TD, inventurni broj: 302000230, reg. oznake ZG-1436-AC, VIN ZFA23000005638286, proizveden 1998. godine, bijele boje.

II.

PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI I POČETNE CIJENE osnovnih sredstava iz točke I. ovog Oglasa temelje se na dva stručna elaborata – Tehničkom nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka za strojarstvo, promet i analizu cestovnih prometnih nezgoda Županijskog suda u Zagrebu, mr. sc. Krunoslava Ormuža, dipl. ing. str., od 09. studenog 2018. godine. te 27. veljače 2018. i  iznose po stavkama:

  1. Traktor Tomo Vinković T 826 – 16.000,00 kn,
  2. Poljoprivredna traktorska prikolica HTP – 1800 – 1.500,00 kn,
  3. Plug jednobrazni Tomo Vinković – 1.000,00 kn,
  4. Freza Tomo Vinković – 1.500,00 kn.
  5. Osobni automobil kombi Fiat Ducato 1.9 TD – 12.000,00 kn.

Priključi za traktor iz točaka 2.,3. i 4. prethodnog stavka kompatibilni su samo s traktorom iz točke 1. prethodnog stavka ovog članka i prodaju se isključivo u kompletu s traktorom, u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn. Sve cijene iskazane su bez uračunatog PDV-a.

 

III.

Oglas za prodaju Osnovnih sredstava iz članka I. objavljuje se na službenoj internetskoj stranici te oglasnoj ploči Botaničkog vrta pri Biološkom odsjeku PMF-a, stupa na snagu danom objave, a traje sedam (7) dana od datuma objave.

 

IV.

Osnovna sredstva iz članka I. ovog Oglasa mogu se razlgledati na lokaciji Botaničkog vrta PMF-a, Marulićev trg 9a, 10000 Zagreb, radnim danom od 8.00 do 15.00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu na telefon 01/4898066 ili e-adresu: vanja.stamenkovic@biol.pmf.hr. Prilikom razgledavanja i isprobavanja osnovne opreme moguć je uvid u tehničku dokumentaciju osnovnih sredstava te u stručne elaborate procjene vrijednosti .

 

IV.

Ponude za Osnovna sredstva iz članka I. ovog Oglasa primaju se isključivo u pisanom obliku i zatvorene u omotnici, a dostavljaju poštom ili osobno u zgradu uprave Botaničkog vrta pri Biološkom odsjeku PMF-a, adresa: Botanički vrt PMF-a, Marulićev trg 9a, 10000 Zagreb.

 

V.

Kriterij za odabir ponude je najviša ponuđena cijena. Prodaja osnovnih sredstava provest će se po načelu „viđeno-kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

VI.

Po isteku Oglasa o prodaji Osnovnih sredstava iz članka I. Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje (u sastavu: mr.sc. Biserka Juretić, voditeljica Botaničkog vrta, predsjednica, dr.sc. Vanja Stamenković, stručni savjetnik, član, dr.sc. Sanja Kovačić, stručna savjetnica, članica) zaprima i analizira sve pristigle ponude te vodi zapisnik s prijedlogom o najpovoljnijem ponuditelju/ponuditeljima, koji se dostavlja dekanici Fakulteta.

 

VII.

S najpovoljnijim ponuditeljem predloženim u zapisniku sklopit će se kupoprodajni ugovor u roku od 8 dana od dana dostave zapisnika dekanici Fakulteta. Najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti kupoprodajnu cijenu Osnovnog sredstva najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana primitka izlaznog računa.

 

IX.

Isporuka odnosno primporedaja osnovnih sredstava kupcu izvršit će se u najkraćem mogućem roku (sukladno dogovoru s kupcem), a nakon primitka uplate kupoprodajne cijene. O izvršenoj isporuci odnosno primopredaji Osnovnih sredstava kupcu/kupcima sastavit će se Zapisnik o primopredaji, kojega potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu postupka prodaje i kupac/kupci .

 

 

U Zagrebu, 28. ožujka 2019.

 

arrow_upward
error: © Botanički vrt